Разпределение рутирани IPv4 префикси - март 2023

in Blog
Hits: 1263

След поредното разширение на международната свързаност /новата ни 10Gbps връзка с DATAIX, DATAIX-UA и GlobalNet/ ви представяме статистическо изследване върху разпределението на IPv4 префиксите в нашата мрежа, в частност EDGE рутер на компанията.

Можем да определим типовете свързаност, като UPlinks /доставчици от 1во ниво и backup/, IXs /Internet Exchange Points/ и private /частни/ връзки с други доставчици и компании.

Общият брой получени мрежови IPv4 префикси е около 5.7 милиона /5 679 603 към момента/, а активни около 940 хиляди /агрегирани и филтрирани по зададени критерии/. От тях около 4 милиона /3 994 597/ или 73% от активните префикси се падат на групата на UPlinks, които от своя страна се разпределят процентно – 59/38/3 (CoGent/HE/IPacct) /графика 1/.Picture1

Активните префикси получени от машрутизиращите рутери /route servers/ на IXP са около 11% от общия брой. При тях се наблюдава разделение в проценти 66/23/11 (AMS-IX/DATA-IX/BIX) /графика 2/. Picture2Общия процент на UPlinks и IXP е над 83% /графика 3/.Picture3

На получените префикси от частните private сесии с други Интернет доставчици /ISP/ и доставчици на съдържание /CDN/ се пада общo остатъка от около 17%, разпределението които може да се види в графика 4, а общия дял на всеки един тип връзки в графика 5.

Picture4

Макар, че броя на IPv4 префиксите и разпределението им не дават представа за обема трафик, които се обменя със съответните мрежи, те показват нагледно важността на всеки един тип връзки Tiar 1/IXP/ptivate, както и показват възможностите за диверсифициране и използване на алтернативни пътища за конкретния тип. Анализирането на свързаността е основа на плановете за развитие за бъдещи участия в IXP, изграждане на нови локални и глобални свързаности, като и upgrade на съществуващите.

Picture5