Информация за качество на предоставяните услуги

1. Т БРОС ООД третира еднакво целия трафик при предоставянето на услуги за достъп
до интернет, без дискриминация, ограничение или намеса, независимо от подателя и получателя,
съдържанието, до което е получен достъп или което е разпространено, използваните или
предоставените приложения или услуги и използваните крайни устройства.

2. Скоростта на услугите за достъп до интернет, които предоставя Т БРОС ООД зависят
от натовареността на мрежата и вида на крайното устройство.

3. Т БРОС ООД прилага разумни мерки за управление на трафика, описани в
приложимите Общи условия и/или индивидуалния договор за услуги и съгласно изискванията на
действащото законодателство.

4. Т БРОС ООД няма да предприема мерки за управление на трафика, които
надхвърлят нормативните изисквания, в това число - да блокира, забавя, променя, ограничава,
упражнява намеса, влошава качеството или да дискриминира специфично съдържание,
приложения или услуги или специфични категории от тях, с изключение на случаите, когато това е
необходимо, и докато трае необходимостта:

 • с цел спазване на нормативни актове, актове на държавни органи, съдебни органи и други
  публични органи, както и спазване на мерки, предвидени със закон;
 • с цел запазване сигурността и целостта на мрежата, крайните устройства и предоставяните
  услуги;
 • за предотвратяване на предстоящо претоварване на мрежата и смекчаване на последствията от
  извънредни или временни претоварвания на мрежата. Предприетите мерки за управление на
  трафика може да засегнат неприкосновеността на личния живот и защитата на личните данни на
  потребителите съобразно приложимото законодателство.

5. Всяко значително и непрекъснато или редовно повтарящо се разминаване между
действителните показатели на услугата за достъп до интернет относно скоростта или други
параметри за качество на услугата, когато съответните факти са установени чрез подходящ
механизъм за наблюдение, одобрен от Комисията за регулиране на съобщенията, се счита за
несъответствие на показателите за целите на задействане на средствата за правна защита, с които
разполага потребителят в съответствие с приложимото законодателство.

6. Случаите на жалби на крайни потребители относно правата и задълженията при гарантиране на
отворен интернет се разглеждат по реда, описан в приложимите Общи условия, индивидуалния
договор за услуги и/или по друг подходящ начин съобразно приложимото законодателство.